Allikebakken.dk

 

 

 

 

Referat af møde i flagstangslaug 15. juni 2014

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent - Bjarne er jo et godt bud
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Valg af referent - den 'faste' sekretær er klar
 4. Beretning v/formanden
 5. Kassererens beretning v/Søren
 6. Festudvalgets beretning v/Johan
 7. Valg af formand - mon Morten modtager genvalg?
 8. Valg af kassér - mon Søren modtager genvalg?
 9. Valg af festudvalg - mon Johan og Bjarne modtager genvalg?
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

 

 

ad 1. Valg af dirigent - Bjarne er jo et godt bud

Bjarne blev valgt.

 

ad 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Bjarne: Efterhånden som vi bliver ældre skal skrifttypen være større.
Ninna: Der kan zoomes på hjemmesider.
Referatet blev godkendt.

 

ad 3. Valg af referent

Ninna blev valgt.

 

ad 4. Beretning v/formanden

Formanden er træt efter en lang arbejdsdag. Han er glad for at se ALLE. Der er gået et år - det er ikke gået så godt. Der er ikke sket nogen store begivenheder. Der har været ét arrangement: 23. juli var vi på Skovlyst.


Det påpeges, at man selv skal hejse flaget, hvis der foregår noget i husstanden.
Større diskussion om flagreglerne overholdes og hvor meget, der er formandens opgave. Igen understreges det, at Søren gerne tager flaget ned.


Der er jo kommet en klokke op. Den bruges ikke nok.

Der er blevet brugt af foreningens kasse. Formanden afventer en forklaring fra kassereren.


Referatet kom lidt sent ud.
Flagstangen væltede i årets løb, men der skete ingen skade. Vi har dog ikke længere en 12 meter flagstang. Højden kendes ikke rigtigt, men det er blevet taget ca en meter af. Formanden har forsøgt uden videre held med en udregning af højden. Den har været oppe og nede nogle gange, men stadig ikke blevet målt.


Formanden mener, at lauget skal sponsere noget tøj til ham, når han skal ud og repræsentere. Ca 10-12.000 kr. Det er jo småpenge i sammenligning med Løkke.
Kommentarer:
Kassereren mener, at der skal konsulenter på, så vi kan få styr på bestyrelsen. Fx med et tre dages internatkursus.
Benno foreslår McKensie - de kan ødelægge alt.
Lene mener, at eksportkreditrådet kan hjælpe, når Morten skal til udlandet og repræsentere.
Formanden vidste ikke, at der var et møde. Ifølge Bjarne er han senilkonfus, men helt uskadelig.
Formanden frasiger sig ansvaret i Ukraine.
Generelt påpeges formandens nedladende tone over for bla festudvalget.
Formandens beretning blev taget til efterretning.


ad 5. Kassererens beretning v/Søren

Opsvinget har bidt sig fast og bider stadig. Det har givet en travl tid i organisationen. Det har været nødvendigt at være handlekraftig med hurtige beslutninger. Der har været meget lange forhandlinger.

 

Det må være et minimum, at organisationens medarbejdere er ordentligt klædt. Det er alt sammen helt på plads.


Det er besluttet at indkøbe en ny vimpel. Det blev gjort med rettidig omhu.

Det er fundet uforsvarligt at bruge tid på kassegennemgang. Det må vente til det ikke kan udskydes længere. Kassereren forudser problemer med et bilag på 169 kr. Han kaster sig videre til flere udgifter. Der bør indkøbes et nyt flag, da det gamle har en grim farve.


Der er 1.161,75 i kassen minus de 169 kr. Men der mangler vist en plovmand (Corperate Social Responsibility?)


Johan spørger om der er fejet noget ind under gulvtæppet. Kassereren understreger, at det kun er hvad der fandtes nødvendigt.
Ninna spørger til kontingenterne
Straks konstateres det, at der er lånt 500 af kassen. Der MÅ en kassegennemgang til. Mon det er brugt til mureren, men nej - han skulle have 700. Akkurat som Lars Løkke, så sørger kassereren for at fylde kassen op, når han er opdaget. Formanden mener, at der skal en uanmeldt kasseeftersyn til i næste uge.


Kassererens beretning blev taget til efterretning.

 

ad 6. Festudvalgets beretning v/Benno

Vi havde jo en meget vellykket tur med bus til Skovlyst. Det havde kostet lange forhandlinger. Vi betalte selv for turen, hvilket nok er godt set i lyset af kassereren problemer.
Hjemturen var som en flok studenter. På trods af dette - muligvis på grund af den lave kassebeholdning - er der ikke blevet plads til flere arrangementer.


Formanden har været på studietur i Nord-kulden, men gik hurtigt hjem, selvom der var masser af vildsvin. Så der blev ikke skudt et vildsvin - og dermed ingen fest.


Formanden kunne godt tænke sig at høre om, hvad der skal ske i det kommende år, men nu må vi jo se, hvem der bliver valgt til festudvalg (Ninnas trykfejl med at det er Johan og BJARNE, der er på valg).


Allan spørger til arrangementerne som Pinsefest, Skt Hans. Han har det skidt med at køre på frihjul. Disse arrangementer ligger faktisk ikke i flaglaugets regi. Det minder Benno om at Skt. Hans Grisen er stegt kl 18. Det glæder vi os vist alle sammen til.


Beretningen fra festudvalget blev taget til efterretning.

 

ad 7. Valg af formand

Umiddelbart ønsker formanden ikke genvalg, men der presses. Alle er enige. Formanden SKAL være genvalgt. Han blev genvalgt.

 

ad 8. Valg af kassér

Kassereren SKAL genvælges, da han skal genoprette balancen i kassen. Han blev genvalgt.

 

ad 9. Valg af festudvalg

Benno giver sig - ønsker genvalgt på trods af sekretærens TYRK-fejl. Benno og Johan er genvalgt.

 

ad 10. Indkomne forslag

Der er ingen forslag kommet.

 

ad 11. Eventuelt

Charlotte spørger til Benno og Johans festlige planer fra sidste år.
Benno spørger til hændelsen på Skovlyst-turen. Der foregik tyveri. TO skilte med RESERVERET. Hvor er de?


Søren beder lige om bekræftelse på indkøb af flag. Der fremfindes et flag af formandens gemmer. Et lagerflag - ifølge Tove - der mener, at det har tilhørt husstanden i mindst 13 år. Dette sponseres til lauget og festudvalget konstaterer, at der nu er flere penge til festivitas. Det er en god formand vi har!!!!

 
Charlotte brænder IKKE inde med noget! I hvert fald ikke noget for dette selskab.
Bjarne nævner, at der jo har været tale om at se brygning af flag-bajer og en fisketur. Bare for at minde om det. Allan foreslår en samlet udflugt til Mortens museum. Benno nævner en udflugt til Sørup. Det kunne være på cykel eller måske som en MARCH. Lene og Ninna vil heller - de vil heller - de vil heller køre bil.


Charlotte og Allan foreslår, at diverse fødselsdagsmorgenbrød skal dækkes af kontingenterne....hvor de så bliver af? Der er stemning for det, og bestyrelsen kan tage det op på næste møde og lægge det til forslag på næste generalforsamling.


Der tales om kontingentforhøjelse til 100 kr pr hustand. Det er vedtaget under Kogekonens (undskyld kassererens) fravær. Disse betales ved generalforsamlingen.

MØDET ER HÆVET - kl 18:00.